فعالین فرهنگی
فعالین فرهنگی و مذهبی کرمانشاه: از زحمات کادر درمانی تقدیر می کنیم. ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

فعالین فرهنگی و مذهبی کرمانشاه: از زحمات کادر درمانی تقدیر می کنیم.

فعالین فرهنگی و مذهبی کرمانشاه با نصب بنر در ورودی بیمارستان ها از کادر درمانی تشکر کردند.