زندان
چهارمین مادر معسر به آغوش خانواده بازگشت ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
به همت خادمیاران رضوی کرمانشاه

چهارمین مادر معسر به آغوش خانواده بازگشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کربلائیان، به برکت امام مهربانی ها چهارمین مادر معسر به آغوش خانواده بازگشت.