اهدای خون
اهدای خون توسط پرسنل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
با اعلام کاهش ذخیره بانک خون

اهدای خون توسط پرسنل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه

رئیس و پرسنل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه بنا به اعلام نیاز سازمان انتقال خون به گروه های خونی، اقدام به اهدای خون نمودند.