اطلاع رسانی
تکریم خبرگزاری‌ها با اهدای تبرکات رضوی ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت

تکریم خبرگزاری‌ها با اهدای تبرکات رضوی

به مناسبت روز خبرنگار دبیرکانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه در برخی خبرگزاری‌های این استان حضور یافت.