آموزش و پرورش
سرپرست جدید کانون پرورش فکری کرمانشاه معارفه شد ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
دکتر محمد خیاط زنجانی به عنوان

سرپرست جدید کانون پرورش فکری کرمانشاه معارفه شد

دکتر محمد خیاط زنجانی به عنوان سرپرست جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه معارفه شد.