کرونا باعث شد تا هیئات مذهبی کرمانشاه برای میلاد امیرالمومنین(ع)، مراسمی به وسعت استان کرمانشاه بگیرند.

جشن میلیونی مولودکعبه
“خانه هامان همگی جشن تو را میگیریم”
#به وقت عاشقی در توسل خانگی
(مراسم منبر،مولودی وشعرخوانی)
یکشنبه۱۸اسفند
مصادف با ۱۳رجب
مکان:منزل همه ی کرمانشاهی ها
ساعت۱۵ پخش از شبکه استانی زاگرس