مسابقه هایی برای تبدیل کرونا به یک فرصت و یادگیری بیشتر.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در یک اقدام بدیع و با شعار از کرونا فرصت بسازیم اقدام به برگزاری چندین مسابقه کرده است.

این مسابقات با عناوین کرونا+بازی، کرونا+سلامت، کرونا+رسانه، کرونا+شکر،کرونا+کتاب و کرونا+ مستند برگزار خواهد شدکه اطلاعات تکمیلی در پوستر های هر بخش نمایش داده شده است.