چگونه به ادغام فناوری های مالی و پیشرفت اقتصادی برسیم؟ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

در کتاب منتشر شده از جوان کرمانشاهی یاد خواهیم گرفت:
چگونه به ادغام فناوری های مالی و پیشرفت اقتصادی برسیم؟

در کتاب کسب و کار فین تک که ترجمه ای از حسین حقیقی، جوان کرمانشاهی می باشد به بررسی ادغام فناوری های مالی و پیشرفت اقتصادی پرداخته شده است. کتابی که هم به مشاورین این حوزه و هم به صاحبان کسب و کار ها توصیه می شود.

eshraf
چیزی یافت نشد !