اولین دوه ی تربیت مربی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه ۰۳ اسفند ۱۳۹۷

با حضور استاد عبدالملکی/
اولین دوه ی تربیت مربی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه

اولین دوره ی تربیت مربی اقتصادمقاومتی با حضور دکتر عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در استان کرمانشاه برگزارشد

eshraf
چیزی یافت نشد !